VelkommenBUDGETFORLIG


Flertal sikrer robust budgetaftale om kommunens fremtidige økonomi og udvikling


Det har været et grundvilkår i årets budgetdrøftelse at sikre, at kommunens budget fremadrettet bygger på en sund balance mellem indtægter og udgifter, og på samme måde har det været et grundvilkår, at vi har fravalgt at bede kommunens skatteborgere om at bidrage. Det er byrådet, som skal tage ansvar for, at udgifterne ikke stiger hurtigere end indtægterne. Vi har siden 2014 arbejdet med at håndtere de udfordringer, der har været og er for 2015-2017. Vi er kommet et godt stykke, men med dette års budgetlægning tager vi et langt sejt træk, som skal bringe os resten af vejen og skabe den nødvendige robusthed i 2017 og årene, der kommer.  

 

”Vi har haft en bunden opgave, som vi løser med denne aftale. Med markante besparelser på administration, ledelseslag og sekretariater, er det lykkes at reducere vores udgifter. Det betyder samtidig, at vi har kunnet droppe en lang række besparelser på daginstitutioner, skoler og ældre,” siger borgmester Søren Kjærsgaard.


Med baggrund i de indkomne ændringsforslag fra Dansk Folkeparti og Venstre samt ændringsforslaget fra Liberal Alliance, har de tre partier drøftet mulighederne for et samlet stærkt udspil, der på én og samme gang løser de økonomiske udfordringer i 2017 og samtidig giver det kommende byråd et rigtig godt udgangspunkt for arbejdet i perioden 2018-2021.


Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre er gået sammen i en bred forligskreds, der sikrer årets budgetaftale.


Aftalen fjerner blandt andet en del af de foreslåede besparelser på den borgernærer service.


” Vi er lykkes med at tage brodden af nogle markante besparelser, der rammer vores svageste borgere, samtidig med at vi skaber luft til at udvikle, der hvor det er nødvendigt. Det er jeg meget tilfreds med,” siger viceborgmester John Harpøth, der fortsætter ”Der er også blevet plads til et løft på byggesagsbehandlingen og flere penge til trafiksikkerhed”.


Med afsæt i ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti og Venstre, har Liberal Alliance stillet en række underændringsforslag, med udgangspunkt i Liberal Alliances eget ændringsforslag, som styrker og udbygger det oprindelige forslag og derfor bakkes op af alle 3 partier. Samlet set er der tale om rigtig god budgetaftale.


”Vi glæder os over, at der er opnået enighed om at holde skatter og afgifter i ro samtidig med, at der er skabt muligheder for at understøtte en stærk udvikling i hele kommunen. Vores forslag er med til at sætte endnu mere gang i den positive udvikling, tiltrække både flere tilflyttere og flere nye virksomheder, samtidigt med der arbejdes intensivt med at skabe en mindre bureaukratisk og mere effektiv kommunal organisation til gavn for vores borgere”, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig fra Liberal Alliance.


Budgetforligskredsen vil sikre en endnu tættere økonomisk styring og rapportering med henblik på  overholdelse af de økonomiske rammer, som budgettet lægger, og løbende justere, når det bliver nødvendigt. Budgettets prioriteringer vil naturligt sætte retning for Byrådets videre politiske arbejde. Forligskredsen vil, såfremt der måtte visse sig et merprovenu eller være midler, der ikke er disponerede inden for budgetrammen, beslutte anvendelsen af disse.


Der er i det samlede budget afsat nye midler til at hente kvalificeret inspiration ind fra andre kommuner fra hele landet, som gør det muligt at udvikle den kommunale opgaveløsning hurtigere og på baggrund af kendt viden og metoder, der virker.


Forligspartierne ønsker at arbejde målrettet med afbureaukratisering for at opnå større tilfredshed blandt borgerne, og større tilfredshed og arbejdsglæde blandt kommunens medarbejdere. Vi skal være en endnu stærkere medspiller og sammen sikre et stærkt ejerskab og fællesskab omkring Holbæk i Fællesskab.


Budgetforligskredsen glæder sig over, at der er opnået enighed om et sundt budget for 2017 og med mange muligheder for det nye byråd. Holbæk Kommune er inde i en stærk udvikling med historisk mange tilflyttere, vækst i hele kommunen og mange nye projekter og udviklingsinitiativer. Denne positive udvikling ser vi frem til at understøtte med denne budgetaftale.  


Med venlig hilsen

Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Venstre

29. september 2016


 


 
Kære Medlemmer

Tiden nærmer sig hastigt, over halvdelen af denne Byrådsperiode er gået, og der er ikke lang tid til nyt kommunalvalg. Efteråret 2017 skal DF Holbæk igen have en masse kandidater stående på en liste.

Der kommer i forbindelse med generalforsamlingen primo 2017 et opstillingsvalg. Allerede nu vil jeg bede dig om at tænke tanken, kunne det være interessant for dig at stille op til kommunevalget ultimo 2017? Hvis ja, så er det måske allerede nu, du skal begynde at trække i arbejdstøjet. At være politiker er ikke bare noget man lærer hen over natten, det tager tid, og vi i DF Holbæk vil gerne hjælpe dig, men kom så hurtigt som muligt, så du kan være med til at sætte et stærkt hold i Byrådet. Byrådsgruppen er i dag på 5 personer M/K, og vi kan sagtens blive endnu flere, men det kan vi ikke uden dig, derfor kom og hjælp os.

Husk på, DF er det største parti i meningsmålinger, det kan vi i DF Holbæk ændre til mandater.

Med venlig hilsen

John Harpøth

Gruppeformand i DF Holbæk

Februar 2016

Den glade vinder af 1. præmien i bolchekonkurrencen på Mørkøv Kræmmermarked.


15-2-2016

Jordkørsel, ja, der har vi alle en udfordring.

Svar til Ebbe Kring og Peter Holst, til dig Ebbe, så ved du ganske udmærket at udfordringerne ved Marup, er komplicerede og at kommunen ikke er tilfreds med den afgørelse som blev truffet af Natur & Miljønævnet tidligere i sagen. En afgørelse der gav lodsejeren vide muligheder for at tilkøre jord. Heldigvis er meldingerne fra beboerne nu den, at der i længere tid ikke er blevet tilført jord. 

Og til dig Peter, så har undertegnede, kommunen og udvalget bestemt ikke opgivet at få entreprenør m.m til at betale, men også det er kompliceret. Og hvorfor udtalelsen var sådan i avisen er jo grundet i den kamp vi har haft ved Marup. Og til dig Peter, så ved vi alle det er ganske mange penge det løber op i, hvis kommunen kommer til at stå tilbage som Sorteper.

Den 21-10-2015 besluttede et flertal i byrådet nye og skærpede retningslinjer for terrænreguleringer. Fremadrettet har vi gode værktøjer mod den slags overraskelser.

Denne beslutning ved jeg godt ikke hjælper her, men kun fremadrettet. Men en ting er sikkert, vi er opmærksomme på, og bruger alle kræfter for, at få de forudbetaltes penge til renovering af veje hjem til kommunekassen igen.

Mvh.

John Harpøth20-12-2015
Svar til Tommy Flugt, Tuse Næs.
Kritik af nyt forslag til busplan for Kollektiv Trafik. 

De politikere, som har deltaget i omstillingsgruppen for Kollektiv Trafik, undrer sig over, at du ikke kan se, at forslaget, som er præsenteret på et dialogmøde den 23-11, hvor du desværre ikke selv deltog, er et godt alternativ til det tilbud, som I har for nuværende. Husk på, at du kritiserer  også de ildsjæle, Kirsten og Egon, som har deltaget fra start i omstillingsgruppen og efterfølgende har været med på den dialogbaserede proces, som I på Tuse Næs har haft mulighed for at deltage i helt frem til borgermødet, hvor forslaget blev præsenteret. Lige for at minde dig og andre, som ikke har deltaget i møderne, om det, så er jeg nødt til at sige, at Tuse Næs har haft alle muligheder for at sætte dagsordenen.  I er blevet udpeget som pilotprojekt. I er blevet tilbudt at arbejde på at oprette en lokalbus, der har været afholdt indledende møder, så der har absolut ikke manglet tilbud.

På mødet den 23-11 -2015, hvor tilbuddet blev lagt frem, var det min og andres helt klare fornemmelse, at forslaget, som blev lagt frem, var ok, og andre talte ligefrem om en forbedring i forhold til i dag. Så det, der er foregået i denne proces, er helt klart nytænkning, men det kræve, at man er aktiv og deltager aktivt for at sætte sine fingeraftryk. Og med hensyn til Flex Tur, ja så er det et ekstra tilbud oven i det andet.

Cykelsti, ja, så er der også aftalt med lokalforum at der arbejdes videre i første halvdel af 2016 for at finde en løsning, som passer til den pose penge, vi har.

Er der andre oplysninger, du ønsker, så står Holbæks Kommunes hjemmeside altid åben for et besøg, ligesom politikernes telefoner.

Med venlig hilsen

John Harpøth

Formand for Omstillingsgruppen
Tale i forbindelse med etablering af kirkeskoven


Kære menighedsråd, kære alle sammen

Det er en stor glæde at blive inviteret med i dag og få lov at sige et par ord i forbindelse med Kirkeskoven.

Ugerløse får lige om lidt en ny skov – en bynær skov 

Området var i kommuneplanen tidligere udpeget som et område, hvor der ikke måtte plantes skov. Men gennem et konstruktivt samarbejde mellem kommune og menighedsråd, så kom man i fællesskab frem til en beplantningsplan, hvor der kunne tilplantes til skov, og samtidig sikres indblik til kirken (derfor er der som I ser ikke plantet nærmest rundkørslen). 

”Grønt er godt for øjnene”, siges der – men det er ikke kun et gammelt ordsprog. Det er bevist gennem talrige undersøgelse,  at rekreative, grønne områder har en positiv effekt på sundheden. Foreksembel udskrives patienter på sygehuset hurtigere hvis de har udsigt til grønne områder. Vi ved også at ophold og færden i naturen sænker stressniveauet og øger velværet. 

Vi ved også, at nærhed til grønne områder har en positiv betydning for bosætningen. Skoven giver en smuk og grøn indgang til byen, og vil derfor også opleves af forbi-kørende og sende et signal om at Ugerløse vil en grøn udvikling. 

Skoven bliver til stor gavn for byens borgere og vil helt sikkert blive brugt af både unge og ældre,– til leg, motion, en gåtur, til at nyde løvspringet om foråret og se farverne skifte med årstiderne eller se på de mange træarter som vil være i skoven. Her er tænkt meget på naturen. Der etableres tre nye vandhuller, og det eksisterende moseområde renoveres, hvilket vil sikre bedre indblik til kirken. 

Jeg tror skoven vil kunne åbne mulighed for nye fællesskaber. Måske kunne byen få et kogræsserlaug på græsningsarealerne, hvem ved? 

Sidst vil jeg sige et stort tillykke til alle Jer som bor her i Ugerløse, og til gæster udefra, som formentlig også kunne fristes til at have lyst til at benytte Jeres nye fælles grønne oase. Og ikke mindst en stor tak til kirken og menighedsrådet for et flot initiativ, det sætter jeg pris på. Jeg håber, det kan inspirere andre til at gøre det samme. Vi skal jo alle huske på at der fældes flere træer hvis vi ser globalt, end der bliver plantes igen, det er bestemt ikke godt for vores ve og vel, derfor en stor tak.

Med disser ord vil jeg håbe at skoven vi vokse sig stor så vi alle kan glæde sig i mange år frem i tiden.

Tak for ordet.


Av for Katten ! 

Kære Merete og Dorrit
I skriver i Jeres læserbrev at vi / jeg skal tage ansvar,og ikke mindst henviser I til Dansk Folkepartis mærkesag dyrevelfærd. Det er jeg og DF i Holbæk fuldt ud meget opmærksom på.

Derfor har et flertal (incl. mig selv) i Klima & Miljø også valgt at bede administrationen undersøge, om prisen på de 75.000 kr. kan gøres billigere, måske kan opgaven kobles sammen med nogen af de andre forebyggelsesopgaver, vi har i kommunen. Til Jeres oplysning kommer sagen på igen. Det står der helt klar i beslutningen fra vores møde den 27-10.

Jeg vælger er at gå i avisen som en ærlig politiker og forklare vores udfordring med at skaffe penge, for i et lille udvalg som vores med et budget på "kun" ca. 135 mill. kr. er der ikke noget at rutte med, stram økonomistyring er nødvendig, og det har vi alle i udvalget ansvar for. Hvis ikke det sker, ja, så er opgaven at finde penge andre steder inden for vores arbejdsopgaver / budget.

Min udtalelse i avisen var grundigt gennemtænkt, fordi jeg her mener, at trafiksikkerhed vægter lige så højt som at få vilde kattebestande under kontrol.

Hvis vi ved sagens behandling skulle finde penge til samarbejde med f.eks. Kattens Værn, ja så var konsekvenserne, at vi skulle være indstillet på, at vi ikke kunne foretage efterplantning, vi skulle fravælge et endda meget stort ønske fra vore borgere, nemlig udtynding / beskæring af buske og træer, krat og hegn, som er nødvendigt i forhold til oversigtforhold og trafiksikkerhe

Udvalget kan på nuværende tidspunkt ikke finde 75.000 kr. Hvis Udvalget efter ny behandling finder opgaven væsentligt, bliver det formentlig en sag som udvalget sender videre til behandling i byrådssalen.Men, Merete, du og Dorrit er da meget velkommen til at kontakte os I kommunen med forslag til, hvilke områder vi kan nedprioritere. Vi har allerede fået forslag om, at vi kunne finde penge på vejbelysning, men det er efter min mening heller ikke en vej at gå. Men vi er åbne for forslag. Derfor tak til Jørgen som på egen initiativ i et læserbrev kommer med forslag  til hvordan opgaven kunne løses. 

Med venlig hilsen fra en ærlig politiker, som tør melde ud om egne meninger og holdninger

John HarpøthFik du luft Hr. Mikael Novél?

Sikke en gang skæld ud. Jeg tror, du nåede hele vejen rundt, både lidt historie, og så hvad ulykker der skal ske i fremtiden. Du nævner mig ved navn,derfor vil jeg selvfølgelig give dig et svar. Har brede skuldre og kan også tage meget ansvar, men der er grænser for, hvad jeg skal tages til indtægt for. Hverken Susan Münster eller undertegnede bestemmer, men derimod en bestyrelse, sådan fungere demokratiet, også i HF, og for den sags skyld også i Holbæk Byråd.

Du nævner åbningstider på Regstrup genbrugsplads. Det er korrekt, de er lavet om, og hvorfor nu det? Jo, en ny stor moderne genbrugsplads i Jyderup,som tager et kæmpe opland, her var der behov for udvidet åbningstid. Holbæk pladsen kan betjenes af rigtig mange i oplandet, også af borgere fra Regstrup. Det kan klares inden for 15 min. kørsel, derfor henvises der til pladsen i Holbæk, hvis man ikke kan vente til de åbningstider, der er på pladsen i Regstrup for nuværende. Og sagt på en anden måde, de afleverede mængder af "affald" på genbrugspladsen i Jernløse " udløser" en lang åbningstid - de afleverede mængder svare til den nuværende åbningstid.

Og nej, vi skal ikke fjerne effekter fra den ”gæstecontainer”, som SUIJ har på pladsen. Løsningen til hvordan HF får genbrugelige effekter til en genbrugsbutik kan være mange, alt dette får I / foreningerne at vide på et møde, som I alle er inviteret til den 16-11

Men for god ordens skyld så er jeg nødt til at nævne, at når vores kunder / borgere besøger vores pladser, er det affald / resurser, der bliver afleveret,vores. Og en anden ting, som også skal fremhæves, så er det heller ikke foreningerne, der bestemmer, hvem der må være på hvilken plads, de nu måtte ønske sig. Hvis der er nogen, der begyndere at lukke andre ude, er det ret uheldigt.

Derfor, kære Mikael, lad være med at være sortseer, mød op på mødet og lad os få alle sten vendt, så kan vi herefter se, om der ikke bliver fundet tilfredsstillende løsninger, som SUIJ og andre sammen med HF fint kan leve med også i fremtiden.

Vi ses.

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand Holbæk Forsyning
John Harpøth


 


Udfordring, som vi aldrig har oplevet det før, kommentar til flygtningestrømmen

Flygtninge er på alles læber for tiden, eller skal man ikke hellere kalde det folkevandring af illegale indvandrere fra Mellemøsten og Afrika. Efter min mening har det taget et omfang, der får Europa til at synke i knæ, og hvor nationalstaterne i EU - fælleskabet er på randen af nedbrud. Det er i sig selv ikke noget nyt, at mennesker flytter sig i stort antal, men den folkevandring vi ser i dag adskiller sig på flere punkter. Blot for at nævne en enkelt ting: Det er mennesker fra en helt anden kultur, som adskiller sig radikalt fra europæisk kultur, som ofte ikke ønsker eller har vilje til at lade sig assimilere. Nu ser man tværtimod, at de begynder at stille krav til særbehandling. Der er med andre ord ikke tale om folkevandring i traditionel forstand, men derimod tale om, at europæerne modstandsløst lader sig kolonisere af folk fra en fremmed kultur, der ikke hører hjemme i Europa, men gerne vil nyde frugterne af europæernes flid og skaberkraft.

Hvad gør vi så ved dette? Svaret blandt de europæiske statsledere er indtil videre, at nationerne skal blive bedre til at fordele de ulovligt indtrængende og illegale indvandrere, tage fat om nældens rod og undlade at tage stilling til, hvordan vi blokerer for den illegale folkevandring. Men har vi overhovedet muligheder for at blokere og ændre folkevandringen? Svaret er ja, hvis man tager udgangspunkt i og henviser til FN - pagten, der tillægger mulighed for etablering, endog med magt fra FN- beskyttet og kontrolleret protektorat. Pagtens bestemmelser er særligt relevante til løsning af den massive illegale indvandring. Og hvorfor nu denne holdning, jo fordi denne befolkningstilstrømning selv ikke gennem flere generationer kan føre til blot nogenlunde acceptabel integration i det europæiske kulturmønster.

Med venlig hilsen
DF i Holbæk
John HarpøthNYT:  John Harpøths læserbrev til Enhedslisten marts 2015


­Pressemeddelelse Aarhus 3. oktober 2014


    


Holbæk Forsyning er Årets Offentlige Bestyrelse


På Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København 2. oktober blev Holbæk Forsyning kåret til Årets Offentlige Bestyrelse i forsyningssektoren i hård konkurrence med Varde Forsyning og Rønne Havn.


”Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser” – der er en del at et netværk af otte bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer – står bag prisuddelingen. Netværket ønsker med prisen at fremhæve bestyrelser, som viser, hvordan principperne for ”God Selskabsledelse” virker i praksis i kombination med, at bestyrelsen rent faktisk skaber værdi.


Holbæk Forsyning leverer drikkevand, renser spildevand samt indsamler og behandler affald fra Holbæk kommunes 69.000 indbyggere. Selskabet blev etableret i 2009 – og fik her sin egen bestyrelse – gennem en fusion af de tidligere kommunale driftsenheder. Selskabet er eget 100 % af Holbæk Kommune.


”Prisen er en anderkendelse af, at vi som bestyrelse formår at sætte rammerne og retningen for Holbæk Forsyning, så medarbejderne kan levere service på topniveau samtidig med, at vi har nogle gode priser. Det er derfor både os i bestyrelse og alle medarbejderne i Holbæk Forsyning, som i dag med rank ryg kan sige, at vi har gjort det godt, og vi er sammen på vej til at møde de altid stigende krav, vores kunder med rette stiller til os,” siger bestyrelsesformand John Harpøth, Holbæk Forsyning A/S


”Holbæk Forsyning har skabt én effektiv organisation og har samtidig formået at se ud over kommunegrænsen for at videreudvikle organisationen. Med klare krav til bestyrelsens egne kompetencer og åbenhed for at hente kompetencer uden for ejerkredsen, sætter ejerne og bestyrelsen selskabet først. Endelig har bestyrelsen en fokuseret opfølgning på økonomi og anlæg med ”rød”, ”gul”, ”grøn” markering, så bestyrelsen kan koncentrere sig om det væsentligste og samtidig bevare overblikket,” siger direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership, der som medlem af bedømmelsesudvalget har peget på Holbæk Forsyning.


Yderligere oplysninger: 

Redaktør Jens Kristian Sommer, Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser
Vores kunder skal ikke låne penge af hinanden

Åbent brev til miljøministeren fra Holbæk Forsyning A/S bestyrelsesformand, John Harpøth

Kære Miljøminister Kirsten Brosbøl

Jeg ser i medierne, at du er gået i gang med et lovforslag for at hjælpe de mest trængte husejere, der på grund af miljølovgivningen skal kloakere.  Det er umiddelbart en god idé at gøre noget for de mindrebemidlede husejere, der ikke kan betale de ca. 30.000 kr.,  det koster at blive tilsluttet. Så vidt, så godt. Godt nok er tilslutningsafgiften sådan set et mindre problem end de op til 80.000 kr., som husejerne nemt kan komme til at bruge på at etablere kloak på egen grund efter påbud fra kommunerne.

Jeg regner med, at du ved, hvordan det forholder sig ude på landet og i den virkelige verden. Det er altid og uden undtagelse, arbejdet på egen grund – og ikke tilslutningsafgiften - der har givet historier om kommuner, der truer med at sætte borgere, som ikke kan betale, i ”kloakfængsel”. Det er nemlig kun kommuner, der kan give påbud, og det er kun ved at nægte at følge et påbud, man eventuelt kan komme i fængsel. 

Men selvom du måske har fået lidt forkert fat i, hvad problemet er, så er det da positivt, at du vil gøre noget. Men hvad med at gøre det ordentligt. Når vi ser på dit løsningsforslag, så er det desværre igen, som om det ikke rigtigt er trængt ind gennem de tykke mure på Christiansborg, at forsyningsselskaber, som Holbæk Forsyning A/S, faktisk er aktieselskaber. Vi er rigtig nok ejet af kommunen, men lovgivningen er i den her sammenhæng faktisk ligeglad med, hvem der er ejere. Så når du nu vil til at foreslå, at kunderne skal have en ret til at låne penge af aktieselskaberne – altså forsyningsselskaberne – så er der ikke tale om en kommunal omfordeling eller noget i den retning. Der er simpelthen tale om, at du vil tvinge alle vores andre kunder til at låne penge til en lille gruppe, der rigtig nok har brug for hjælp. I sidste ende betyder det, at taksterne vil blive hævet. Den løsning tror jeg umiddelbart vi får rigtigt svært ved at forklare vores kunder. Jeg tror også, vi får svært ved at overbevise omverdenen om vores stærke kompetencer med hensyn til kreditvurdering og bankjura. Men det er måske lige meget, for hvis loven giver kunderne en ret til at få et lån, så skal der måske ikke kreditvurderes? I så fald er der stor fare for at lånet bliver en direkte gave. Jeg er også nødt til at sige, at hvis man på nogen måde har en vision om, at forsyningsselskaberne skal fungere som selskaber, så er det altså ikke den type DJØF-detailstyring af likviditeten i selskaberne, der er brug for.

Det er – som man siger – en ommer. Jeg vil kraftigt anbefale dig at bruge bare ti minutter på at overveje, om der ikke er brug for en mere langsigtet løsning. Det kunne for eksempel være en fond, hvor man kan samle de rigtige, bankmæssige kompetencer, og hvor engagementet ikke direkte går ind og påvirker likviditeten i et selskab, der står for drift og udvikling af noget ret vigtig infrastruktur. Sådan en fond ville måske også have muskler nok (og vi taler ikke nødvendigvis om så mange penge), til at hjælpe med lån til arbejdet på egen grund, som er det egentlige problem. På den måde får du gjort noget ved det rigtige problem. Du undgår at skabe en række nye udfordringer for forsyningsselskaberne, og du får et redskab, der faktisk vil være en hjælp ude i landet, hvor problemerne er. 3 gode forslag, som jeg vil anbefale, at du overvejer at arbejde videre med inden et lovforslag bliver behandlet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand John Harpøth

 Holbæk Forsyning A/S

 den 25-6-2014 

John Harpøths læserbrev i de lokale medier den 31. marts 2014:

Et skridt i den rigtige retning

Da et flertal i byrådet onsdag den 12-3 besluttede at vedtage revurderingen af miljøgodkendelsen betød det et fremskridt for borgerne i Tingerup. Hvis byrådet havde fulgt indstillingen fra Socialdemokraterne og Enhedslisten, var Tingerup efterladt med en større ammoniak-emission og med en stærkere og dårlige lugt!

Heldigvis fulgte et flertal i byrådet ønsket om at skabe bedre forhold i Tingerup. Med vedtagelsen blev der taget et skridt i den rigtige retning.

Revurderingen er udtryk for en så restriktiv regulering af produktionen, som husdyrgodkendelsesloven giver mulighed for. Det sagde flertallet god for, fordi alternativet var dårligere for Tingerup.

Når der i denne revurdering indgår et nyt vilkår om lugtreduktion på 25-30 %, kan det ske, fordi der er tale om en direkte videreførelse af et vilkår fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet i en tidligere klagesag vedrørende ejendommen. Man kan sige, at revurderingen var den praktiske anledning til at få dette vilkår formaliseret. Såfremt byrådet ikke havde godkendt revurderingen, vil produktionen fortsætte uden tidssvarende vilkår for ammoniak-emission og uden vilkår som reducerer lugten med 25-30 %.

Vi vil fortsat følge ejendommen og produktionen tæt i Klima- og Miljøudvalget. Med flertallets beslutning har vi fået et ekstra redskab at arbejde med og det vil vi bruge.

Det betyder at vi har mulighed for at fortage en evaluering efter 2 år, udvalget / byrådet vil bede virksomhedsafdelingen om at fortage de nødvendige opfølgninger evaluering på om alle krav i revurderinger bliver overholdt og om vilkårene har haft den forventede virkning. Men det betyder ikke at vi fra nu ikke laver et meget tæt og skærpet tilsyn i tiden fra nu og frem mod en evaluering.

Hvis det viser sig at de stillede krav i revurderinger ikke overholdes, så er det jo en ny situation vi står over for, og den vil vi se meget alvorligt på. Men ved en opfølgning fra nu og fremadrettet har vi jo alle muligheder for løbende at følge op, og bruge de værktøjer der er i lovgivningen til håndhævning. Hvis vi havde sagt nej til revurderingen havde vi ikke haft disse muligheder.

Derfor et skridt i den rigtige retning.

Viceborgmester & Formand for Klima & Miljø

John Harpøth den 30-3-2014

 

 

Den 4. december 2013 holdt Holbæk Kommune konstituerende byrådsmøde.

John Harpøth blev

  1. Viceborgmester
  2. Formand for Klima & Miljø
  3. Bestyrelsesformand for Holbæk Forsyning A/S
  4. Næstformand i affaldsselvskabet Kara / Noveren I/S         
  5. Næstformand i VOS ( Vandoplands Styregruppen for Isefjord og Roskilde Fjord)
  6. Bestyrelsesmedlem i KKR ( Kommune kontaktrådet )
  7. Suppleant i Natur & Miljøklagenævnet.

Inge Langseth sidder i Økonomiudvalget samt i bestyrelsen for fonden  Naturpark Aamosen

Finn Nielsen sidder i Udvalget for Voksne samt som formand for Udvalget for Børn og Unge og  medlem af Skatteankenævnet

Peter Hansen sidder i Udvalget for Børn samt Musikskolen

5.12.2013Dansk Folkeparti i Holbæk fik et flot valg og fik et ekstra mandat, ialt 4 i Byrådet.  Ved konstitueringen på valgnatten den 19. november 2013 har DF peget på Søren Kjærsgaard, V som borgmester.


      
 
 
 
De nyvalgte byrådsmedlemmer:
 
John Harpøth            1893  stemmer
 
Inge Langseth             278  stemmer
 
Finn Nielsen               135  stemmer
 
Peter Hansen             101 stemmer 
 

 
 
 
Dansk Folkeparti Holbæk

Designed By DotcomWebdesign.com