Lokale Nyheder

 

Orientering fra Dansk Folkeparti i Holbæk 3. juni 2014:

Det er DF,s holdning at banen skal bevares og busserne som kører parallel med banen skal ud i lokalsamfundet og samle kunder op til toget, så ville tingene komme til at fungere. Ydere mere så er dette vores kommentar til det som var udmeldingen fra Regionsrådets behandling

Region Sjælland

 Forretningsudvalgsmøde d.28/4 2014

Dagsorden Punkt 14.

  ( behæftet bilag / notat fra Movia til beslutningsgrundlag vedr. Tølløsebanen )

 Iflg. Notatet fremgår det, at de samlede mistede blok og investeringstilskud over en 10-årig periode mindst udgør 276 mio. kr. og at en besparelse lyder på 231 mio. kr.

Disse økonomiske konsekvensberegninger vurderes at være behæftede med nogen usikkerhed, idet tallene bygger på at nedlukningsnettoudgifter minus sparede investeringer beløber sig til 38 mio. kr. iflg. notatet, men ting som miljøoprensning af jord og arealer er IKKE forsøgt vurderet. Ydermere fremgår det ikke tydeligt at Regionstog A/S selv ligger inde med midlerne til opgradering af skinnerne imellem Høng og Ruds Vedby.

 Movia opbygger 3 busscenarier til erstatning/supplement til den nuværende Tølløse bane:

Togbus, Passager- og Fastholdelsesscenariet:

 Movia laver bl.a. i notatet en vurdering af buskørselserstatning 1:1 og erkender at denne metode vil betyde forringelse i transporttider med deraf følgende passagertab.

De 2 andre scenarier tillægges en ny R – buslinje med og uden opgradering, men med en deraf følgende større belastning på det sjællandske vejnet herunder CO2 udledning.

Alene Høng Gymnasiums elevantal i morgen og eftermiddagstimerne vil i mange tilfælde kræve 2 busser, for at kunne rumme alle passagerer.

 Det står klart for enhver at disse såkaldte busomlægninger ved nærmere gennemlæsning af dette notat, ikke kan stå mål med en tilsvarende opgradering af banestykket imellem Høng og Ruds Vedby. Hastighedsforøgelsen alene på hele togstrækningen imellem Tølløse og Slagelse vil til enhver tid kunne udkonkurrere en tilsvarende busrute og dermed forkorte rejsen for de vestsjællandske passagerer.

Rejsetid med bus fra Tølløse til Slagelse anslås til ca. 70 minutter

Rejsetid med tog fra Tølløse er i dag på 50 minutter, altså FØR en optimering af strækningen.

Man stiller ikke disse scenarier op mod en effektivt opgraderet Tølløsebane, ej heller inddrager man den synergivirkning, dynamik og afsmittende effekt og deraf øget passagertal, som det nye dobbeltspor på Nordvestbanen vil have på Tølløsebanen.

 I notatet bliver det fremhævet at man forventer en ”betydelig positiv udvikling i passagertallet”, men hvad betyder denne ordlyd og hvad dækker det over?Passagerfremgangen i årene 2009 -2013, har været på 12% (de sidste tal fortæller om et passagerantal på 415.000, en fremgang, som på trods af sporarbejde på Nordvestbanen måsiges at være acceptabelt og et tal som Vestbanen i Jylland, ikke i samme grad kan prale af, men den ligger der altså heldigvis endnu).

 Besparelsen på Tølløsebanen (231 mio. kr.) forudsætter at Regionstog får tilført andrekørselsopgaver i løbet af 2015, alternativt 2019! Her bliver nævnt strækningen Køge – Roskilde) (der er tale om et ret usikkert skøn). Javist! Men Regionsrådet skal jo inden for nærmeste fremtid og senest maj 2014 tage stilling til om skinnerne imellem Høng – Ruds Vedby opgraderes eller ej. Hvis man beslutter at vente med opgraderingen, fordi man vil afvente situationen på Lille Syd (nordlige del), skal passagerne på Tølløsebanen så spises af med busdrift på Høng – Ruds Vedby strækningen i den mellemliggende periode? Ikke bare de økonomiske beregninger, men også planlægningen, bygger på luftkasteller og gisninger.

 Andetsteds i notatet fremgår det at ”frem til 2016 stilles minimumskrav til banebetjeningen at for at modtage investeringstilskuddet, ligesom en manglende opfyldelse af dette krav eller NEDLÆGGELSE AF EN BANESTRÆKNING, KAN MEDFØRE KRAV OM TILBAGEBETALING AF 5 ÅRS INVESTERINGSTILSKUD”. Dette slår man i rapporten hen med et henslængt ”der SKØNNES ikke, at der kan blive tale om tilbagebetaling af modtaget midler”, altså igen ”skøn og gætterier”.

 En opsummering af notatet må nødvendigvis være dette:

 Man vil hellere kaste regionen og de vestsjællandske togpassagerer og områdets indbyggereud i en usikker fremtid om den kollektive trafik, hvis grundlag alene bygger på løsegisninger og forhåbninger.

 Skulle vi ikke tage den usikkerhed ved hornene og få lagt et fint nyt spor imellem Høng – Ruds Vedby, så Tølløsebanen står klar til de nuværende og nye kunder. Samtidig ville det være oplagt at få omlagt busruter langs banen, så de kører ud i oplandet og henter passagerne ind til toget. I stedet for at konkurrere med toget skulle den kollektive transport hellere supplere hinanden, især når man tænker på at Movia har det overordnede ansvar for begge transportmidler. Samspillet mellem Nordvestbanen og Tølløsebanen er som nævnt yderst vigtig for pendlerne og endnu et vigtigt parameter:

 Når DSB får opgraderet kørselsmønster og køreplan på NV.banen, en sammenhængskraft imellem Nykøbing SJ. station og Slagelse station, med et stop i de mellemliggende byer, herunder Holbæk, vil dette tilsammen give passagererne i Vestsjælland og Odsherred en mobilitet, et boost og en forstærket dynamik.

Manglende visioner

 Som borger i provinsen mangler jeg visioner fra de lokale folketingskandidater.

Jeg har i rigtig lang tid undret mig over at der slet ikke er nogen som har bevæget sig op i helikopteren, taget det store overblik over de ting, der kunne gøre hverdagen lidt nemmere for rigtig mange borger her i region Sjælland. Her handler det om visioner som vores folketingskandidater tilsyneladende slet ikke har tænkt på at drage ind i valgkampen.

Et par ting som jeg mangler visioner for er, hvad vil I gøre for at få etableret internet / bredbånd og ikke mindst gode telefonforbindelser for os ude på landet / provinsen. Det kan ikke være rigtigt at vi herude skal kravle op på tagryggen blot for at få hul igennem. Der er rigtig mange virksomheder der ikke har mere end 4 MB til rådighed, skal vil leve med det i år 2011?

Betalingsring i KBH?J o men, der er ingen der har visioner for hvordan den kan skabe synergier ud til alle os i provinsen. Man skal selvfølgelig sørge for, at de trafikale korridorer fra betalingsringen er etableret, før en sådan løsning kan blive en realitet, for ellers kommer der en skævvridning i samfundet. Op i helikopteren og lad os få et bud.

John Harpøth

 

11. september 2011

Kære alle sammen

Tusind tak for invitationen til at komme og åbne dette års høstmarked. 

Det er en fornøjelse at stå her i dag til det 11. høstmarked her i Andelslandsbyen. Og jeg er glad for, at vi i dag kan fejre, at høsten er hus.

For høsten 2011 har på mange måde være helt anderledes, end de år jeg kan huske tilbage på… og det er ikke så få år endda.

Regn, regn og så lidt mere regn… Det er, hvad vejrmenuen har stået på de fleste dage denne sommer. Og hvis der er noget, der kan sætte høsten på spil, er det SÅ store regnmængder, som vi har fået i år.

321 millimeter ren regnvand var, hvad det blev. Den næstvådeste nogensinde, siden DMI begyndte at måle, og kun overgået af den rekordvåde sommer i 1980.

En så våd sommer kan have store omkostninger og store udfordringer for vores landmænd. Og selvom vi i dag kan feste for, at høsten er i hus her i kommunen, bør vi sende en venlig tanke til hårdt prøvede landmænd andre steder i landet. 

Eksempelvis er der på Sydfalster kommet langt over 500 mm nedbør. Rigtig mange marker står stadig under vand, og mange landmænd har ikke fået årets høst i hus – og udsigten til, at de får det, ser rigtig sort ud. 

Til disse mennesker vil jeg sige, at I har min sympati og jeg ønsker utroligt meget for jer, at det lykkes. 

For jeg kan udmærket sætte mig ind i, hvad det vil sige at have landbrugsdrift som sit levebrød. Ikke at jeg selv kan bryste mig af at have stillingen ”landmand” stående på cv’et, men jeg er vokset op på landet og har fra første parket kunne følge med i mine forældres glæder, sorger og ikke mindst vejrbekymringer. 

Men gårdmandslivet husker jeg dog mest tilbage på med stor glæde. Min barndom på gården ved St. Merløse var fuld af oplevelser og meget lærerig. Jeg hjalp til i det daglige landbrugsarbejde, indtil jeg kom i lære som tømrer som 14-årig. 

Allerede som 6-årig kørte jeg traktor. Pedalerne var godt nok lidt svære at nå, men det var der råd for. Der blev sat nogle klodser på pedalerne, og så var det ud at hjælpe mor. 

Jeg husker også tydeligt den første mejetærsker, vi fik derhjemme. Det var en Nordsten- halvbugseret, som havde segl til at trække kornet ind – en fornyelse i forhold til selvbinderen.

Nutidens maskiner og ikke mindst mejetærskeren buldrer bare af sted, og kan de ikke komme frem i den bløde mark, ja så bliver hjulene udskiftet med larvefødder. Sådan er udviklingen, og den kan vi ikke stoppe. 

Men derfor er det også vigtigt, at vi har et sted som Andelslandsbyen Nyvang. Et sted hvor vi kan kigge på Landbrugsdanmark 1-2 generationer tilbage. Og her er det ikke bare interessant at se på, hvilke landbrugsmaskiner der var ”in” dengang. Det er mindst ligeså interessant at få et indblik i det demokratiprojekt, der fungerede dengang. 

Her fungerede andelstanken rendyrket. Dengang kom man hinanden ved og havde et helt specielt fællesskab, hvor alle var med til at gøre en forskel.

Det kan være svært for den unge generation at sætte sig ind i det sammenhold, som der fandtes på landet på dette tidspunkt. 

Derfor mener jeg også, at Andelslandsbyen er af stor værdi for Holbæk Kommune. Ikke blot som turistmagnet, men også som en levende historieundervisning. Her er der virkelig alle muligheder for at få opfrisket historien om vort lands historie.

Andelslandsbyen Nyvang er en kulturinstitution, som er unik for mange mennesker. Her er rigtig mange frivillige, som sætter en stor ære i at komme og give en hånd med.

Uden jer kunne dette sted ikke fungere, og det skal i have en stor tak for.

 Det er altid en fornøjelse at komme her. For HER er der altid en masse glade mennesker, som spreder livsglæde – bliv endelig ved med det.

Tillykke med høsten og rigtig godt høstmarked.

John Harpøth


11. september 2011

Kære DF medlemmer

Ingen hemmelighed at det er budgettet for 2012 og overslagsårene, som optager Inge og mig mest i denne tid. Vi har været igennem 1. behandling af budgettet onsdag den 24. august. Her blev samtlige partier i Byrådet enige om at sende budgettet til 2. behandling. Denne proces startede den 24-8 med en høring indtil den 16. september, afsluttende med 2. behandling i Byrådet  den 12-10.

Det glædelige ved dette budget som er gældende for 2012 er, at det er et budget som hviler på en robust økonomi.

Budgetprocessen for 2012 har på mange måder været helt anderledes end de tidligere år.

Opfølgningen gennem året og op til budgetmøderne har været en fornøjelse at følge med i.

Der har været  meget anderledes fokus på at bruge det vedtagne budget som et arbejdsredskab.

Der har været gjort en rigtig stor indsats på at være på vagt hvis der skulle komme afvigelser.

Det der glæder DF rigtig meget er at vi inden sommerferien fik udmeldt budgettal som også holdt, efter at vi kom tilbage efter ferien. Det er mange år siden at dette er forekommet - vi skal helt tilbage til de gamle kommuners tid.

Efter nogle år hvor tingene er skredet, ser det endelig ud til at der er kommet styr på økonomien.

Kursen er sat og flertalsgruppen har fat i roret, de sorte skyer er fortrængt og lyset for enden af tunnelen kan anes.

Selvfølgelig er der lang vej, før vi er ovenpå igen, men kan udviklingen holde de næste par år, så bliver det lidt sjovere at være politiker.

Direktionen skal også have et par ord med på vejen, De har også vist vejen til hvordan det økonomiske håndværk skal håndteres.

At sende dette års budget videre til 2. behandlingen er en fornøjelse, selv om vi ikke kan dele gaver ud. Vi har en del ting som skal vendes og drejes for at se om vi kan samle alle byrådets partier.

Det er DF’s ønske at vi også får Socialdemokraterne med på budget 2012.


Vi ønsker alle vore medlemmer i DF et godt folketingsvalg.


Med venlig hilsen

Inge Langseth, medlem af økonomiudvalget

John Harpøth, formand for Klima & Miljø

5. september 2011 


LÆSERBREVE FRA VORES LOKALE FOLKETINGSKANDIDAT PÅ "Folketingskandidaten har ordet"

Velkommen til dig som gæster vores hjemmeside.

DF- Holbæk er repræsenteret i Holbæk Byråd ved Inge Langseth og John Harpøth. Det er os som tegner DF`s politik og det er vi stolte over.

DF er med i flertalsgruppen i Holbæk som udover os består af Venstre – Konservative – Radikale – SF

Et flertal som er handlekraftigt og som tør tage et ansvar, for at få retttet de sidste 4 års fejlslagne økonomiske politik op, så vi igen kan se lys for enden af den mørke tunnel.

DF i Holbæk ved I hvor I har, kære borgere, vi er ærlige - åbne og så er vi altid friske på en god dialog.


 


PRESSEMEDDELELSE

Ikke mere mystik om gadebelysningen

På et møde mellem Holbæk Kommune og SEAS-NVE den 6. juli 2011 forklarede energiselskabet baggrunden for det forløb der har været omkring den sparede gadebelysning i de lyse nætter. Og endvidere redegjorde SEAS-NVE for, hvordan man vil arbejde hen imod, at lyset fremover slukkes som planlagt.

Slukningen af gadelyset i de lyse nætter i perioden 5. maj til 8. august blev oprindeligt politisk besluttet i Holbæk Kommune den 22. marts 2011 som følge af besparelser på budget 2011.

Efter at lyset i første omgang var blevet slukket, kunne det i slutningen af juni måned imidlertid konstateres, at gadelygterne i Holbæk by og en lille del af den tidligere Tornved Kommune igen lyste i nattetimerne – til stor undren for visse borgere og for politikerne. 

Midlertidig løsning reducerer strømforbruget

På dagens møde forklarede SEAS-NVE, at baggrunden for mystikken er, at man visse steder har store udfordringer med at få skilt den strøm som går til almindeligt gadelys fra den strøm som går til oplysning af rundkørsler, fodgængerfelter og vejkryds. Altså de trafikale elementer som skal være oplyst, for at opfylde vejsikkerheden. Også disse blev således i første omgang slukket, hvilket var i strid med vejloven, hvorfor alt lyset måtte tændes igen visse steder.

- Det har desværre vist sig, at adskillelsen i Holbæk by - samt enkelte områder i de tidligere Tornved, Tølløse og Svinninge kommuner - først teknisk vil kunne lade sig gøre, når en ny kabellægning af gadebelysningen gennemføres om nogle år. Og det beklager såvel SEAS-NVE som vi fra kommunalt hold, understreger Jeppe Søndergaard der er teknik og miljøchef i Holbæk Kommune.

Jeppe Søndergaard fastslår endvidere, at SEAS-NVE dog har fundet en midlertidig løsning på problemet, så tændingsperioden disse steder fremadrettet vil blive reduceret med en time: 

- På mødet nåede vi nemlig til enighed om at montere en række såkaldte lysfokusskabe, som gør det muligt at reducere den tid lyset er tændt i, og dermed alligevel opnå en besparelse i form af reduceret strømforbrug. Og det stykke arbejde tager SEAS-NVE straks fat på, fastslår teknik og miljøchefen. 

Utilfredsstillende forløb

- Jeg kan konstatere, at forløbet ikke har været tilfredsstillende, og at kommunikationen i dette tilfælde mellem SEAS-NVE og Holbæk Kommune – og på de indre linjer her i kommunen – kunne have været meget bedre, forklarer John Harpøth der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

John Harpøth understreger dog, at alle imidlertid kan begå fejl. Og han er sikker på, at alle involverede har taget ved lære af forløbet, og at det vanlige konstruktive samarbejde mellem energiselskabet og kommunen vil fortsætte – trods bumpet på vejen.

Udvalgsformanden ytrer endvidere tilfredshed med, at SEAS-NVE nu arbejder på at få bragt tingene i orden, så man fra kommunalt hold rent faktisk kan spare de penge, som er politisk besluttet.

- Derudover er det selvsagt også godt, at vores borgere ikke skal rende rundt og spørge sig selv ”hvad har de dog gang i?”. Nu har vi fået svar på vores fælles undren, slutter John Harpøth med henvisning til det netop afviklede møde med SEAS-NVE og administrationen i Holbæk Kommune.

For yderligere information kontakt Holbæk Kommune ved:

John Harpøth
Formand for Udvalget for Klima og Miljø
Telefon: 20 19 38 88/72 36 61 30
Mail: har@holb.dk
Kære Lise Schleiss, jeg kan forstå at du stadig ikke er helt overbevist i forbindelse med det svar jeg tidligere har været ude med omkring Strandmøllevej i Holbæk. Derfor kommer her nogle trafikdata og kommentarer.

Trafikdata:


85 % fraktilen, er den hastighed, som ikke overskrides af 85 % af trafikanterne.

De 2 trafikmålinger kan ikke sammenlignes, som du gør i sit læserbrev fra 27. juni 2011.

Trafikmålingen fra 1998 er foretaget, mens der var opsat chikaner, og trafikmålingen i 2011 er foretaget, mens chikanerne var sat i vinterhi, så gennemsnitshastigheden er derfor lavere i 1998 end i 2011, hvilket viser, at chikanerne virker efter hensigten.

Det er korrekt, at den % -vise andel af de bilister, som overskrider hastighedsgrænsen er fordoblet fra 1998 til 2011, denne stigning hænger helt sikkert også sammen med, at målingerne er foretaget med og uden chikaner. 

Det reelle antal af de bilister, som overskrider hastighedsgrænserne på 50 km/t er ”kun” steget med 20 % og ikke fordoblet, som dit læserbrevet kunne antyde.

Man kan selvfølgelig ikke betragte gennemsnitshastigheder, som du gør, men når Byrådet bevilliger penge til forbedring af trafiksikkerhed og -utryghed på kommunens veje, indgår bl.a. gennemsnitshastigheder som en af de ting, der sammenlignes, når der skal vælges mellem at afsætte penge til anlæg A eller til anlæg B. Der er en del veje i Holbæk Kommune, hvor hastighedsoverskridelserne er højere end på Strandmøllevej i Holbæk.

Du efterlyser også cykelsti langs Strandmøllevej og også fortov på en del af strækningen. Her vil jeg tillade at henvise til et læserbrev fra den 10 juni, hvor hr. Villy Blom gør opmærksom på, at der ligger en fin grusbelagt sti langs fjorden, som både er trafiksikker og meget smukt beliggende.

Med dette svar og kommentarer betragter jeg sagen som afsluttet og har derfor ikke yderligere kommentarer.

Er du stadig ikke tilfreds, så kan jeg endnu engang anbefale, at du /andre på vejen  selv betaler for det I måtte ønske, kommunen har ikke til hensigt at foretage sig noget på Strandmøllevej.

Med venlig hilsen
John Harpøth
Formand for Klima & Miljø i Holbæk kommune
Rigtig god sommer

19-06-2011Om Strandmøllevej er en vittighed

19-06-2011Parkering i Holbæk by


15-02-2011

PRESSEMEDDELELSE

Holbæk Kommune inviterer til debat om statens vand- og naturplaner

For uambitiøse eller for indgribende. Meningerne om statens vand- og naturplaner har været delte. Men hvad går planerne egentlig ud på, og hvilken betydning har de for naturen, for landmænd og for Holbæk Kommune? Det er der gode muligheder for at få svar på, når Holbæk Kommune den 22. februar er vært for et offentligt møde om planerne. Mødet bliver holdt kl. 19 på Holbæk Seminarium (Kuben)

Selvom det er Holbæk Kommune, der er vært for mødet, så er det ikke kommunens planer. Det er alene staten, der har lavet vand- og naturplanerne – også for de fem vand- og naturområder, der ligger inden for Holbæk Kommune. Nu er planerne i høring og Holbæk Kommunes byråd skal forholde sig til dem og sende et høringssvar tilbage til staten inden 6. april 2011. 

Alle er velkomne 
Der er tale om en offentlig høring, og alle kan komme med et høringssvar. På mødet præsenterer Teknik og Miljø et foreløbigt bud på, hvordan Holbæk Kommunes høringssvar til staten kunne se ud. 

Herefter kommer både Danmarks Naturfredningsforening, landbrugsorganisationen Gefion og Holbæk Forsyning med deres tanker om, hvad de vil skrive i hvert af deres høringssvar. 

Hermed lægger kommunen op til debat og gensidig inspiration. Kommunen håber derfor, at mødet kan trække landmænd, naturforkæmpere, interesseorganisationer og helt almindelige borgere til:

– Vi håber at se rigtig mange mennesker til dette møde. For vi er interesseret i at få yderligere input til kommunens høringssvar, Og vi håber også, at vi med dette møde kan starte en god dialog om de muligheder og problemer, planerne kan give for naturen og den enkelte landmand, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Og der bliver brug for en god dialog. For når planerne engang er vedtaget, er det kommunen, der skal føre dem ud i livet. Formentlig til næste år ved samme tid skal kommunen udarbejde en handlingsplan, der omsætter planernes mål til konkrete handlinger. 

Hjælp til borgernes høringssvar
De fem planer, der berører Holbæk Kommune er tilsammen på ca. 500 sider, og det er ikke let læsning. Hvordan er det lige planerne hænger sammen med Grøn Vækst og kommunens spildevandsplanlægning? Hvilke konkrete virkemidler er det kommunen forventes at bruge? Og hvem skal betale? Det vil der blive fortalt om på mødet.

Ud over at blive klogere på statens vand- og naturplaner og hvordan kommunens høringssvar kunne se ud, kan mødet også bruges som en hjælp til selvhjælp.


– Vi håber, at vi med dette møde kan hjælpe borgere og interesseorganisationer med at lave deres eget høringssvar, fortæller Niels Hermansen, der er leder af Holbæk Kommunes afdeling for Natur, miljø og landskab.

Info om statens natur- og vandplaner
Hvad
: Planer lavet af Miljøministeriet, der skal sikre og forbedre tilstanden i Danmarks natur og vandmiljøer.

Hvorfor: EU har påbudt medlemslandende at lave disse planer.

Hvornår: Miljøministeriet fremlagde planerne 4. oktober 2010 og skal have høringssvarene senest 6. april 2011. De er planlagt til at træde i kraft i 2014.

Hvor: I Holbæk Kommune berører planerne tre vandområder og to naturområde. Det drejer sig om Isefjord/Roskilde Fjord, Kalundborg og Smålandsfarvandet (vand) plus Udby og Vig Åmose Å (natur)


Kontakt

For yderligere information kontakt Holbæk Kommune ved:

Niels Hermansen
Afdelingsleder for Natur, miljø og landskab
Telefon: 72 36 58 01
E-mail: niehh@holb.dk


John Harpøth
Formand for Udvalget for Klima og Miljø
Telefon 72 36 61 30
E-mail: har@holb.dk

 


Tilbageblik på året 2010 i Holbæk kommune

 

 

Når DF kikker tilbage i den nye store Holbæk Kommunes historie, har vi ikke på noget tidspunkt i den forgangne periode oplevet at have haft indflydelse på kommunens økonomi.

 

I sidste Byrådsperiode blev der efter DF’s mening ikke foretaget de korrekte politiske beslutninger / prioriteringer når der skulle ses på den overordnede økonomi, vigtigt for at helheden i det udarbejdede budget kunne bruges som styringsredskab for at holde styr på husholdningsregnskabet.

Det er heller ikke nogen hemmelighed at det nye Byråd overtog en økonomi i Holbæk Kommune, som nærmest lå i ruiner, og det blev da heller ikke bedre da vi efter sommerferien blev oplyst om at der var yderligere skeletter som var kommet ud af skabene. 32 mill. kr., og bedst som vi troede, at nu var der ved at være styr på tallene, blev vi præsenteret for andre 50 mill.

Ydermere blev vi præsenteret for godt 10 mill.kr., som er på grund af regeringens finanslov.

Økonomi og budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-2014 har været altdominerende i året 2010. 

 

Nu står DF i en anden situation.  Vi er en del af flertallet og dermed ansvarlig for kommunens økonomi. Det er selvfølgelig aldrig rart at være med til at få rettet op på de mange ting som vi ikke har været enige om i den forgangne periode.

Men DF har aldrig lagt skjul på at vi er et ansvarligt parti, som gerne vil tage ansvar. Når man begynder at tale om ansvar er det selvfølgelig forbundet med politisk mod og vilje, det skal man være parat til for den opgave vi står over for er bestemt ikke særlig sjov for os politikere og bestemt heller ikke for vores mange borgere som bliver berørt at de mange serviceforringelser som vi må se som en konsekvens for at opfylde de krav vi er stillet over for.

Her tænker jeg selvfølgelig på regeringens  løsning, ikke mindst skattestoppet.

De krav som vi er nødt til i kommunerne at rette ind efter giver os ikke særlige mange muligheder for krumspring.

 

Det nemmeste ville selvfølgelig have været at hæve skatten i kommunen, men hvis vi havde valgt at gøre dette, ville vi gøre grin med vores borgere. Den sanktion som er forbundet med en skattestigning står ikke mål med opnåede indtægter, der vil gå mange år før vi havde fået valuta for pengene.

 

Når man er 5 partier og så forskellige som tilfældet er i Holbæk Kommune, er det svært at lave et budget hvor alle partier kan sætte deres fingeraftryk.

Det handler selvfølgelig om kompromiser, ikke alle kan få deres ønsker gennemført. DF vil alligevel vove den påstand at vi er godt tilfredse med de forhandlinger som har betydet at flertalsgruppen den 22-12 kunne vedtage det endelige budget for 2011 og overslagsårene. Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

 

Hvis jeg skal sætte et par ord på det nye Byråd som består af 31 medlemmer hvor 18 er helt nye,  er der dermed også sat en helt ny dagsorden. Forandring er godt og her må jeg sige at det er en fornøjelse at møde ind. De mange nye er med til et positivt samarbejde og ikke mindst se ting som skal skrues sammen på helt andre måder.

DF har et fantastisk samarbejde på tværs af alle partier, der er ikke mere den trykkede stemning som vi før oplevede, hvor der nærmest kun var en som svingede taktstokken.

 

I Klima & Miljø, hvor jeg er formand, har vi også et fremragende samarbejde om de mange sager som bliver behandlet af udvalget, og der er rigtig mange sager som kræver stor opmærksomhed og beslutsomhed. Man plejer altid at sige at vores udvalg er et dispensationsudvalg, men udvalget har kun taget denne anvendelse i brug en gang. Det kan ikke udelukkes at administrationen har benyttet sig af muligheden ud fra de retningslinjer som udvalget har udstykket.

 

Hvis jeg skulle nævne et par sager som er faldet på plads i det gamle år, så vil det være placeringen af et nyt Biografcenter. Der har i rigtig mange år været debatteret om hvor en sådan Biograf skulle placeres. Valget er nu truffet, og det nye 4 sals Biografcenter kommer til at ligge i den vestlige del af Holbæk havn, i det gamle frysehus. Denne placering vil åbne op for helt nye muligheder i og omkring havnen.

 

Endelig er der også blevet fundet plads til Fakta i Tølløse, vigtigt for Fakta skal senest i 2012 give plads til dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød.

Der er enighed i Byrådet om at vi sætter lokalplan arbejdet i gang for at give plads til et helt nyt dagligvareområde vest for Sønderstrupvej, en helt ny tankegang som vil udvide det allerede eksisterende centerområde til et stort butiksområde hvor kunder kan foretage alle deres indkøb.

 

Hvis vi skal kikke lidt ind i det nye år og hvad der kunne have borgernes bevågenhed må det absolut være skolestrukturen. Man skal bemærke, at skolerne ikke har været omfattet af besparelseskataloget. For udmeldingen er den at en eventuel besparelse / effektivisering udelukkende vil blive brugt til at investere i et endnu bedre skolesystem.  Der blev i løbet af sommeren 2010 nedsat et projektudvalg, som skulle kulegrave skolestrukturen i kommunen, samtidig med at et konsulentfirma skulle komme med en analyse af området.  Projektudvalget var bredt sammensat af politikere, forældre, skoleledere og repr. fra BUPL.  Analysen er nu færdig og fremlagt for politikere og skolefolk, ligesom der vil komme 4 offentlige møder rundt om i kommunen.

Ingen tvivl om at emnet er sårbart, og helt sikker kan få rigtig mange borgere op af stolene.

Skal man ændre skolestrukturen, og her komme vi måske ikke uden om at skoler skal lukkes, så er der vigtigt for DF at det demokratiprojekt som vi har opbygget i den nye kommunes tid, ikke må sættes under pres. Skoler er omdrejningspunktet i ethvert lille lokalsamfund, og det vil DF værne meget om. Skoler kan selvfølgelig blive så små at de ikke kan eksistere som selvstændige enheder, denne udfordring er vi nødt til at acceptere i et samfund hvor ting udvikler sig. DF lytter videre i debatten og træffer det valg som vi mener, er det rigtige for vores lokalsamfund.

 

Med disse ord vil vi ønske alle god arbejdslyst i det nye år.

 

Med venlig hilsen

DF i Holbæk Kommune

Inge Langseth og John Harpøth

 

2. januar 2011

 

 

 

 

 

Kære medlemmer af DF lokalforening i Holbæk!

Det første år i en ny og spændende periode hvor DF for alvor har fået noget at skulle sige i Holbæk kommunes byråd er ved at rinde ud og et ny år vil snart begynde at blive en realitet.

Inge og jeg må sige at vi befinder os godt i det gode selskab hvor vi er to ud af 31 medlemmer. Vi har et fantastisk samarbejde på tværs af alle partier. I Klima & Miljø, hvor jeg er formand, har vi også et fremragende samarbejde om de mange sager som bliver behandlet af udvalget, og der er rigtig mange sager som kræver stor opmærksomhed og beslutsomhed.

Jeg vil gerne ønske alle medlemmer en  GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

December 2010

John Harpøth

 

 

Julen 2010

Som medlem af Økonomiudvalget skal man være på mærkerne hele tiden, en stor, men også interessant udfordring.  Vi overtog en økonomi i Holbæk Kommune, som var nærmest i ruiner, og indeværende år har været brugt til at forsøge at få rettet op på de dårlige tilstande. 

Budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-2014 har været altdominerende.   Bedst som vi troede at nu kunne vi se en ende på planlægningen, væltede nye skeletter ud af skabene i flere afdelinger, hvor man ikke havde kunnet styre økonomien.  Hen over sommeren måtte vi finde nye 32 mill. kr., og bedst som vi troede, at nu var der ved at være styr på budgettet, blev vi præsenteret for andre ca. 50 mill., som på grund af regeringens finanslov kan stige med i hvert fald 10 mill. kr.

2. behandlingen af budgettet blev vedtaget af et flertal i Byrådet den 13. oktober, men allerede den 27. oktober måtte vi igen åbne budget 2011, da vi måtte finde besparelser for de nævnte 50-60 mill. kr.  Vi fik forelagt et sparekatalog på ca. 150 mill. kr., deraf valgte flertalsgruppen besparelser for ca. 80 mill. kr., som blev lagt ud i høring.  Denne høring blev afsluttet 30.11. og det er nu op til politikerne at gennemgå høringssvarene og ud fra dem finde frem til de besparelser på i hvert fald 60 mill. kr., som gør mindst ondt.  Dette er en utrolig svær opgave, da tingene vil gøre ondt, uanset hvor man sparer.  Den 22.12. vedtages  budgettet efter planen i Byrådet og så er det juleferie!

En anden vigtig ting, som har optaget indbyggerne i Holbæk kommune, er skolestrukturen.  Man kan bemærke, at skolerne ikke har været omfattet af besparelseskataloget.  Der blev i løbet af sommeren nedsat et projektudvalg, som skulle kulegrave skolestrukturen i kommunen, samtidig med at et konsulentfirma skulle komme med en analyse af området.  Projektudvalget var bredt sammensat af politikere, forældre, skoleledere og repr. fra BUPL.  Analysen er nu færdig og fremlagt for politikere og skolefolk, ligesom der vil komme 4 offentlige møder rundt om i kommunen, men det er et meget sårbart emne, som helt sikkert vil blive fulgt med stor interesse rundt om i kommunen. 

Med denne orientering vil jeg gerne ønske alle medlemmer af Dansk Folkeparti i Holbæk en RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

12. december 2010

Inge Langseth

 Mandag den 6.12.10 blev den længede ventede Kanal i Holbæk indviet.  Indvielsestalen blev holdt af John Harpøth, formand for Udvalget for Klima og Miljø, og han sagde følgende:
 

 

Åbning af kanalen

Tak for ordet. Da jeg blev spurgt om jeg havde lyst til at sige et par ord på denne dag tøvede jeg, men sagde ja, selvom jeg kunne have en formodning om at det kunne opfattes som en holdningsændring til det der sker i og omkring havnen. Med andre ord, så har jeg altid været skeptisk over for havneprojektet.

Det er jo ikke nogen hemmelighed at de mange forskellige aktiviteter, som foregår på havneområdet de sidste mange år, har sat sindene i kog hos rigtig mange borgere, og det gør det stadig den dag i dag.

Og vil sikkert også komme til at fylde mange avissider i årene fremover.

Den 7/7 var det vores borgmester Søren Kjærsgård som fik lov til at slå den første spunsvæg ned, en af mange som står der for at holde siderne intakt.

Siden er der hen over sommeren og ind i efteråret blevet arbejdet seriøst med at fuldføre den opgave, som det gamle byråd i den gamle Holbæk kommunes tid havde indgået og lavet aftale omkring.

Der er igennem mange år blevet lavet mange krumspring for at slippe for at lave kanalprojektet, men i det tidlige forår kunne vi i det nye byråd ikke finde på flere undskyldninger for at udsætte projektet.

Vi står i dag med et lidt anderledes projekt end det som oprindelig var blevet planlagt. Oprindeligt var det meningen at kanalen skulle være dobbelt så lang, faktisk var det meningen at den skulle have været helt ned til Havnevej. Bla. økonomien og det forhold at der var meget forurenet jord op til Havnevej har gjort at kanalen har fået den længde som den har, men hvad betyder det, når vi står med en kanal som vi kan være stolte af? Der er ikke mange kanaler som er beklædt med granit, bestemt en kanal som efter min mening giver området et stort løft.

Jeg håber selvfølgelig at kanalen vil skabe mere liv på havnen og har da også en forhåbning om at underetagen af den bygning som ligger ud for kanalen snarligt kunne blive lejet ud til en cafe eller restaurant.

På den anden side, der hvor Silvan ligger nu, har vi også en opgave med at få besluttet hvad der i fremtiden skal være, måske tager det år hvem ved, men spændende bliver det og jeg er da også sikker på at der vil være rigtig mange holdninger til dette.

Jeg vi gerne have lov til at sige tak til de entreprenører som har forestået opgaven med det kanalprojekt som vi i dag skal indvie.

Tak til de lodsejere som i mange år har set mellem fingre med og givet kommunen henstand til at udskyde projektet.

Med disse ord erklærer jeg kanalen for åben.

 

 
 
 
Dansk Folkeparti Holbæk

Designed By DotcomWebdesign.com